תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי השימוש באתר    https://www.rhea.co.il
 
אתר  www.rhea.co.il ”" (להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת מוצרים לציבור הגולשים, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא  תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.
בתקנון זה:
"תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר.
"החברה" – חברת אינפיגו בע"מ ח.פ 515040558 לרבות עובדיה ו/או מי מטעמה.
"המוצר" ו/או "המוצרים" – כל מוצר אשר יוצע למכירה ע"י האתר.
המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו, וידיאו, קובץ, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פרטי מוצרים, מחירים, פירוט המרכיבים וכד'.
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן, בין באמצעות מחשב נייד או נייח ובין באמצעות כלי תקשורת אחר (מכשיר טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ובכל אמצעי או דרך גישה אחרים, והכל בין אם ביצע רכישה או התקשרות אחרת עם החברה ובין אם לאו.
"מזמין" / "לקוח" – משתמש אשר הזמין ו/או רכש מוצר/ים באמצעות האתר.
"ימי עסקים" – ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חג, מועדים ושבתון.
"כוח עליון" – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני ו/או אקט של טרוריזם ו/או פיגוע ו/או מזג האוויר ו/או אסון טבע ו/או שיטפון ו/או שריפה ו/או פעולה
תקנון זה מוסיף על התקנון הפרטני של החנות המקוונת. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי תקנון החנות המקוונת הנ"ל, יגבר האמור בתקנון הפרטני על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים, אותם מציעה החנות המקוונת.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.         
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ולרבות מחירי המוצרים, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
לבירורים נוספים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו info@rhea.co.il

 

 • המידע באתר זה נועד לספק אינפורמציה בלבד. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל.
 • המידע באתר הינו מידע כללי בלבד, ואינו משמש תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי מכל סוג שהוא, אשר עליו להינתן על ידי הרופאים הרלוונטיים לכל מקרה לגופו.
 • המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ, אבחון, טיפול, השגחה, חוות דעת וכיוצא באלה של רופא מוסמך, ואין להסתמך על המידע באתר כעל מקור בלעדי.
 • נשים הרות ומניקות, ילדים ואנשים הנוטלים תרופות מרשם יש להיוועץ עם הרופא לפני נטילת המוצרים.
 • מובהר בזאת, כי ככל שקיים חשש כלשהו לבעיה רפואית כלשהי, על המשתמש באתר לפנות באופן מידי לרופא המטפל ולפעול בהתאם להנחיותיו.
 • כל הסתמכות על המידע באתר כעל מקור בלעדי, מהווה סיכון שהמשתמש לוקח על עצמו ושבאחריותו בלבד.
 • השימוש ו/או הצפייה באתר ובמידע המוצג בו הינם על דעת המשתמש בלבד.
 • המידע המוצג באתר הינו בגדר הידע, הניסיון והדעה האישיים של האתר ובעליו, ואינו מתאים לכל אדם. יתכן כי המידע המוצג באתר לא יועיל ולא יתאים לאנשים מסוימים, ואין האתר ו/או בעליו מבטיחים כל תוצאה ו/או אחריות ו/או חובה כלשהי למשתמשים בו.
 • ככל שיש סתירה כלשהי בין המלצת רופא לבין המידע שבאתר, מובהר בזאת כי יש להסתמך על המלצת הרופא.
 • אין להשתמש בתכני האתר לשם אבחון ו/או טיפול של בעיות בריאות ו/או מחלות.
 • מובהר בזאת כי האתר ו/או בעליו אינם אחראים לכל נזק שייגרם עקב השימוש באתר ו/או השימוש במוצרים שמוצגים בו, ובכלל זה האתר ו/או בעליו אינם אחראים לכל נזק גוף שייגרם עקב השימוש באתר ו/או במוצריו.
 • המידע המוצג באתר ניתן ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, ולא תהיה למשתמש באתר כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מקימיו ו/או כותביו ו/או עורכיו ו/או יועציו ו/או מפעיליו ו/או המשתתפים בכל דרך שהיא ביצירתו.

 
אבטחה ושמירה על הפרטיות
החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש/המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו/או SMS. הנהלת האתר מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני יוכל להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מהמערכת על ידי משלוח דוא"ל חוזר לכתובת info@rhea.co.il  
במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל משתמש להכניס פרטים שונים, כמצוין וכאמור לעיל, שמסירתם הינה תנאי הכרחי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. על משתמש בחנות האתר חלה חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול - לפי שיקול דעתם הבלעדי - במקרה בו משתמש בחנות האתר יפר התחייבות זו, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי ו/או העסקה או הגבלתם.
מידע על פרטיות
החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.
הדין החל וסמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב, בישראל.
 
אחריות
המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי בעניין.
נתוני המוצרים המופיעים באתר הם כפי שנמסרו למי ממפעילי האתר ו/או הנהלת האתר על ידי יצרני המוצרים הללו והנם באחריותם הבלעדית. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו.
התכנים המופיעים באתר נועדו להרחיב את ידע המשתמשים בנושא צמחי המרפא ותזונה, ולספק אינפורמציה בלבד. התכנים מהווים דעתו האישית של הכותב בלבד, אשר אינה מחייבת את אותו כותב ו/או את החברה ו/או את האתר ו/או מי מטעמו. כמו כן התכנים באתר הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה לגופו ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
-תכני האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר אלא להיוועץ ללא כל דיחוי עם רופא מומחה ו\או לפנות באופן מידי לקבלת טיפול במוקד קופת החולים ו/או בית החולים הקרוב. השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בקופת החולים ו/או בית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.
-האתר יספק אך ורק מוצרים אשר למיטב ידיעתו הינם חדשים ותקינים.
-מובהר, כי אחריות האתר למוצרים המתפרסמים בו מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. האחריות על טיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן בלבד בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981 והתקנות שהוצאו מכוחו ולדין בכלל.
בעת שימוש במוצרים הנמכרים באתר יש לפעול רק על-פי ההנחיות וההתוויות המפורסמות בצמוד לכל מוצר. אין לראות במידע המפורסם באתר משום הבטחה ו/או התחייבות לתוצאה כלשהי ו/או הטלת אחריות כלשהי על האתר ו/או מי ממפעיליו לאופן פעילות המוצרים הנמכרים בו.
המשתמש מצהיר ומסכים כי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות כלפי המזמין ו/או כל צד שלישי בנוגע למוצר, לרבות בעניין כל נזק ישיר ו/או נזק עקיף שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגלל המוצר ו/או בעקבות השימוש בו ו/או אי אפשרות השימוש בו ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או לכל נזק מכל סוג ומין שהוא אשר נגרם ע"י המוצר ו/או אי תקינות המוצר.

מדיניות החלפת מוצרים
האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום או לא, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
המוצר הוחזר בתוך 14 יום ממועד קבלתו בידי הלקוח;
המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש;
המוצר יישלח בדואר ל RHEA אליהו חכים 14 תל אביב. בצרוף הודעה טלפונית מראש;
שמו ופרטיו המלאים והמדויקים של הלקוח יצורפו למוצר.
 
מועדי אספקה
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום עבורה. יחד עם זאת, זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימי עסקים. ימי עסקים הם ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חג, מועדים ושבתון. המוצרים יסופקו על פי אופן השילוח שיבחר על ידי המשתמש בדף הרכישה. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום הסדרת התשלום. אם נמסרו פרטים לא מלאים ו/או לא נכונים יתארך מועד האספקה עד לברור העניין. האתר לא יהא אחראי לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתו. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
 
ביטול עסקה
הצרכן יהא רשאי לבטל בכתב את עסקת המכר, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם, והכל, בהתאם לסעיפים 14ג-14ז לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים. במקרה כזה, נודיע ללקוח על ביטול העסקה או לחילופין, יוצע לו מוצר חלופי ובמידה ולא יקבל הלקוח את ההצעה יהיה רשאי לבטל את העסקה ולא יחויב בהוצאות כל שהן.
 
זכויות יוצרים
זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לבעלי האתר  ו/או בעלי הזכויות בו, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר - בכתב ומראש.
 
קישורים
באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. האתר ו/או מי ממפעיליו אינם אחראים למידע ו/או לשירות הנמצא באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 
שונות
האתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מבעלי האתר ו/או מפעיליו לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת כלשהי, יהא האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד